16/08/16

Plean Náisiúnta Leathanbhanda

Ról na Roinne seo

Tá an Clár don Rialtas Comhpháirtíochta tiomanta do bhearta a chuideoidh le cur i bhfeidhm céimneach an líonra nuair a bheidh conradh nó conarthaí bronnta. Tá sé mar fhreagracht ar an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta a chinntiú nach bhfuil aon bhac áitiúil ar imlonnú agus tá sé mar fhreagracht uirthi freisin réimsí tosaíochta a aithint don chur i bhfeidhm céimneach, rud a chuirfidh dá réir sin leis an bpróiseas soláthair agus le sceideal an chuir i bhfeidhm don tairgeoir nó na tairgeoirí rathúla.

Tá 2 Ghrúpa Gníomhaíochta Réigiúnacha Leathanbhanda bunaithe ag an Roinn seo a bheidh ag obair le hÚdaráis Áitiúla, Oifigí Fiontair Áitúla, Grúpaí LEADER agus gníomhaireachtaí ábhartha eile. Oibreoidh na Grúpaí Gníomhaíochta chun dlús a chur le tógáil an líonra leathanbhanda faoin tuath in Éirinn, a luaithe a bheidh conradh nó conarthaí bronnta, trína chinntiú nach bhfuil aon bhac áitiúil ar réimsí tosaíochta a aithint don chur i bhfeidhm céimneach. Cuideoidh siad freisin le forbairt na Straitéisí Digiteacha Tuaithe, mar atá leagtha amach sa Chlár don Rialtas Comhpháirtíochta.

Cé a bhainfidh leas as an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda?

Trí infheistíocht leanúnach tráchtála, bainfidh formhór ár gcathracha agus ár mbailte tairbhe as leathanbhanda ardluais sna blianta atá amach romhainn. Tá na ceantair nach bhfuil cumhdaithe ag  infheistíocht tráchtála ina sprioc d’infheistíocht Státmhaoinithe.

Is í uaillmhian an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda cumhdach 100% a bhaint amach ar fud na hÉireann laistigh de 3 – 5 bliana ó thosach an chuir i bhfeidhm chéimnigh ar scála mór. Bainfear é sin amach trí mheascán d’infheistíocht tráchtála agus an idirghabháil faoi stiúir an Stáit.

Áiríonn próifíl an cheantair a bhfuiltear ag súil go rachaidh an straitéis idirghabhála i ngleic leis:

 • 96% den mhórchríoch náisiúnta
 • 100,000km de líonra bóithre
 • Gach oileán amach ón gcósta
 • Os cionn 757,000 seoladh poist
 • 1.8m saoránach (38% den daonra náisiúnta)
 • 688,000 ball den fhórsa gníomhach oibre (38% den líon iomlán náisiúnta)
 • 214,000 fostaí bóna bháin (34% den líon iomlán náisiúnta)
 • 89% den fhostaíocht feirme (139,000 feirmeoir go náisiúnta)
 • 80,266 feirm (94% de líon iomlán na bhfeirmeacha náisiúnta)
 • 63,440 gnó neamhfheirme (Leaba & Bricfreasta, siopaí, dochtúirí, etc.)
 • 62,226 Fiontar Beag agus Meánmhéide, micrifhiontair den chuid is mó
 • 1,522 scoil (40% den líon iomlán)
 • 601 páirc ghnó (7% den líon iomlán náisiúnta)

Tuilleadh eolais, mapáil & conas seiceáil an bhfuil mé sa cheantar idirghabhála?

Dá mba mhaith leat tuilleadh eolais a fháil maidir leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda, nó dá mba mhaith leat a sheiceáil an bhfuil d’áitreabh lonnaithe sa cheantar idirghabhála, is féidir leat cuairt a thabhairt ar shuíomh an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda ag www.broadband.gov.ie agus d’áitreabh a aimsiú ar an mapa, d’Éirchód a chur isteach nó uirlis aimsithe Éirchóid a úsáid nó do sheoladh a chur isteach sa bhosca cuardaigh.

Teagmháil

Chun tuilleadh eolais a fháil ar ról na Roinne seo maidir leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda, déan teagmháil le hAonad Forfheidhmiúcháin Leathanbanda & Líonra na nOifigí Poist ag broadband@chg.gov.ie nó ar 0188832400

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service