23/08/16

An Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda

Tá an Clár don Rialtas Comhpháirtíochta tiomanta do thascfhórsa fón póca agus leathanbhanda a bhunú laistigh de 100 lá chun breithniú a dhéanamh ar bhearta láithreacha chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh theileachumarsáide faoin tuath in Éirinn.

Bunaíodh an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda i mí Iúil 2016. Ba é ról an Tascfhórsa réitigh a fhiosrú chun aghaidh a thabhairt ar easpaí raon clúdaigh leathanbhanda/fón póca agus gníomhartha inláimhsithe a shainaithint a d’fhéadfaí a dhéanamh chun feabhas a chur ar chaighdeán na seirbhísí leathanbhanda agus fón póca a bhí á gcur ar fáil do shaoránaigh ar fud na hÉireann.

Tá na Téarmaí Tagartha agus Miontuairiscí na gcruinnithe ar fáil thíos:

Téarmaí Tagartha

Cruinniú 1 - 27/07/2016

Cruinniú 2 - 09/09/2016

Cruinniú 3 - 07/10/2016

Cruinniú 4 - 11/11/2016

Cruinniú 5 - 07/12/2016

Foilsíodh Tuairisc an Tascfhórsa  le linn mhí na Nollag 2016, ina bhfuil moltaí agus 40 gníomh leagtha amach le bacainní ar ghlacadóireacht fón póca agus ar an rochtain ar leathanbhanda a mhaolú. D’aithin an Tascfhórsa réimsí éagsúla ina bhféadfaí buntáistí luathaithe do thomhaltóirí ó infheistíochtaí tionscail a chinntiú trí ghníomh díreach Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit.

Tá na gníomhartha atá leagtha amach sa tuarascáil dírithe ar fheidhmíocht líonra a bharrfheabhsú, comhsheasmhacht a fheabhsú i ndáil le nósanna imeachta pleanála, rochtain ar an mbonneagar a fheabhsú, plé a dhéanamh le príomhpháirtithe leasmhara ar shaincheisteanna a bhaineann le feidhmiú céimneach an bhonneagair teileachumarsáide, agus cur ar chumas tomhaltóirí cinntí eolasacha a dhéanamh faoi tháirgí agus seirbhísí atá ar fáil.

Agus an tuairisc ar an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda á cur i dtoll a chéile, chuaigh an Tascfhórsa i dteagmháil go réamhghníomhach leis an tionscal teileachumarsáide agus le príomhpháirtithe leasmhara d’fhonn aghaidh a thabhairt ar bhacainní ar úsáid teileachumarsáide agus chun teacht ar réitigh a chabhróidh le forbairtí a bhrostú agus rochtain ar sheirbhísí do thomhaltóirí a fheabhsú.

Tugadh cuireadh do chomhlachtaí teileachumarsáide aighneachtaí i scríbhinn a chur isteach maidir leis an mbealach is fearr chun cinn i dtaca le heaspaí seirbhíse teileachumarsáide ar fud na tíre a fheabhsú.

Fuarthas aighneachtaí ó na comhlachtaí teileachumarsáide seo a leanas agus bhí siad mar bhonn eolais faoin tuairisc dheiridh.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service