02/08/16

Cuntais Díomhaoine

Cuireann Acht na gCuntas Díomhaoin 2001 agus an tAcht um Polasaithe Árachais Saoil Neamhéilithe 2003 agus Achtanna na gCuntas Díomhaoin (Leasú) 2005 go 2012 creat ar fáil do riar cuntais neamhéilithe in institiúidí creidmheasa (i.e. bainc, cumainn foirgníochta agus An Post) agus polasaithe árachais saoil neamhéilithe i ngnóthais árachais. Is é príomhchuspóir na reachtaíochta sealbhóirí polasaithe/cuntas a thabhairt le chéile lena gcistí in institiúidí creidmheasa/gnóthais árachais agus chuige sin tá dualgas ar institiúidí/ghnóthais céimeanna a ghlacadh chun úinéirí na gcuntas díomhaoin agus na bpolasaithe árachais saoil neamhéilithe a aithint agus dul i dteagmháil leo.

Aistríonn an institiúid airgeadais/gnóthas árachais cistí díomhaoin/polasaithe árachais saoil neamhéilithe, nach bhfuil aiséilithe ag bunsealbhóir an chuntais/pholasaí nó a dtairbhithe, gach bliain chuig Ciste na gCuntas Díomhaoin (an Ciste) atá á bhainistiú ag Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN). Tarlaíonn an t-aistriú airgid ar an mbonn go mbeidh ceart ráthaithe ag an úinéir tairbhiúil a m(h)aoin a aiséileamh ag am ar bith amach anseo.

Thug an reachtaíocht isteach scéim freisin d’eisíocaíocht na gcistí nach dóigh go n-éileofar iad. I dtosach báire bhí Bord Eisíocaíochtaí Chiste na gCuntas Díomhaoin freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar eisíocaíocht an airgid seo ón gCiste. De bhun achtú an Acht na gCuntas Díomhaoin (Leasú) 2005, cuireadh an fhreagracht as cinntí maidir le heisíocaíochtaí ar an Rialtas. Rinne Acht na gCuntas Díomhaoin (Leasú) 2012 díscaoileadh ar Bhord na gCuntas Díomhaoin agus aistríodh leis feidhmeanna reachtúla Bhord na gCuntas Díomhaoin chuig an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

An Beart Fiontar Sóisialta

Riarann an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta an beart Fiontar Sóisialta faoi Chiste na gCuntas Díomhaoin. Is é aidhm an bhirt an tionchar a bhíonn ag fiontair shóisialta a mhéadú trí fheabhas a chur ar a n-acmhainneacht seirbhísí a sholáthar agus ioncam trádáilte a ghiniúint trí dheontais bheaga chaipitil agus maoiniú chun tacú le hacmhainneacht a chur ar fáil dóibh.

I mí Feabhra 2017, d’iarr Pobal, thar ceann na Roinne, iarratais ar mhaoiniú faoi bheart Fiontar Sóisialta Phlean Gníomhaíochta na gCuntas Díomhaoin.  Tá sonraí na dtionscadal ar éirigh leo ar fáil anseo

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service