16/08/16

Líonra na nOifigí Poist

Cúlra & Ról na Roinne seo

Is polasaí an Rialtais gur cheart do An Post leanúint ar aghaidh mar chomhlacht láidir, inmharthana atá in ann seirbhís ardchaighdeáin poist a chur ar fáil agus líonra náisiúnta d’oifigí poist dírithe ar chustaiméirí a chothú sna pobail. Tá ról tábhachtach ag líonra na n-oifigí poist ó thaobh freastal ar riachtanais gnóthais agus custaiméirí aonair araon. É sin ráite, tá athrú sistéamach ag tarlú in earnáil an phoist agus daoine ag dul i dtreo na cumarsáide leictreonaí, rud a fhágann laghdú ar líon an bhunphoist bliain i ndiaidh bliana.

Mar aitheantas ar an timpeallacht athraitheach tráchtála, bhunaigh an Rialtas roimhe Grúpa Forbartha Gnó Líonra na nOifigí Poist agus is é sainchúram an Ghrúpa sin scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht a bhaineann le gnó reatha agus nua an Rialtais agus le gnó reatha agus nua na hearnála tráchtála a bhféadfaí a chur i gcrích trí líonra na n-oifigí poist. Ceapadh an tUasal Bobby Kerr mar chathaoirleach neamhspleách ar an ngrúpa agus thug sé eolas agus taithí an-leathan leis maidir le deiseanna gnó a shainaithint agus a fhorbairt do líonra na n-oifigí poist.

Tá tuarascáil chríochnaitheach an ghrúpa, a foilsíodh i mí Eanáir na bliana seo, ar fáil anseo  agus tugtar 23 moladh inti a bhfuil sé mar aidhm acu líonra na n-oifigí poist a Athbheochan, a Athnuachan agus a Athchruthú.

Moladh sa tuarascáil chríochnaitheach gur cheart do An Post, tar éis dul i mbun comhairliúchán cuí le máistrí poist agus daoine eile, athbhreithniú agus leasú a dhéanamh ar an straitéis cúig bliana do líonra na n-oifigí poist.

Tá Clár an Rialtais tiomanta do ghníomhú de réir na moltaí ar fad sa tuarascáil chríochnaitheach, lena n-áirítear tacú le cur i bhfeidhm bunchuntas íocaíochta éascú íocaíocht mótarchánach trí líonra na n-oifigí poist.

Teagmháil

Chun tuilleadh eolais a fháil ar ról na Roinne seo maidir le Líonra na nOifigí Poist, déan teagmháil le hAonad Forfheidhmiúcháin Leathanbanda & Líonra na nOifigí Poist ag broadband@chg.gov.ie nó ar 0188832400

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service