27/07/16

Forbairt Tuaithe

Tá sé mar aidhm le Fíorú Acmhainneacht na Tuaithe, Plean Gníomhaíochta an Rialtais um Fhorbairt Tuaithe, leas a bhaint as acmhainn iontach phobail tuaithe na hÉireann le feabhas a chur ar shaol na ndaoine atá ina gcónaí agus ag obair i gceantair thuaithe. Trí chreat tacaí náisiúnta agus áitiúla, tá cur chuige comhordaithe á ghlacadh sa Phlean Gníomhaíochta ar fud an Rialtais i dtaca le forbairt eacnamaíoch agus shóisialta cheantar tuaithe na hÉireann.  Cumhdaíonn an Plean tréimhse trí bliana agus tá sraith gníomhaíochtaí faoi cheangal ama ann ar a ndéanfar monatóireacht agus tuairisciú rialta.

Is iad na príomhaidhmeanna:

  • tacú le pobail tuaithe inbhuanaithe agus bheoga;
  • tacú le fiontair agus le fostaíocht;
  • ár n-acmhainn a uasmhéadú maidir le turasóireacht tuaithe agus áineas tuaithe;
  • an cultúr agus an chruthaitheacht a chothú i bpobail tuaithe;
  • agus bonneagar agus nascacht tuaithe a fheabhsú.

Fíorú Acmhainneacht na Tuaithe

Leanfaidh an Roinn freisin le cur i bhfeidhm tionscnaimh forbartha tuaithe tábhachtacha lena n-áirítear, inter alia, gnéithe LEADER an Chláir Forbartha Tuaithe 2014-2020, feidhmiú céimneach Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte agus an tionscadal píolótach i ndáil le Criosanna Forbartha Geilleagraí Tuaithe.

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service