12/08/16

Plean Gníomhaíochta do Cheantar Tuaithe na hÉireann

Plean Gníomhaíochta do Cheantar Tuaithe na hÉireann

Mar fhreagra ar na gealltanais a bhaineann le forbairt réigiúnach agus tuaithe i gClár an Rialtais, a foilsíodh i mí na Bealtaine 2016, tá an Roinn tosaithe ar an bpróiseas chun Plean Gníomhaíochta nua do Cheantar Tuaithe na hÉireann a fhorbairt ar mhaithe le dul chun cinn geilleagrach agus sóisialta a chur chun cinn i gceantair tuaithe.

Tá sé beartaithe go bhfeidhmeodh an Plean Gníomhaíochta mar struchtúr uileghabhálach do chur i bhfeidhm thionscnaimh an Rialtais a d’fhéadfadh a bheith chun tairbhe do cheantar tuaithe na hÉireann, chomh maith le cur i bhfeidhm straitéisí agus pleananna atá ann cheana féin, amhail thuarascáil an Choimisiúin ar Fhorbairt Eacnamaíoch na gCeantar Tuaithe (CEDRA) agus an Chairt do Cheantar Tuaithe na hÉireann.  Tá an obair tosaithe anois ar an bPlean Gníomhaíochta agus meastar go bhfoilseofar é faoi dheireadh 2016.

 

CEDRA

D’fhoilsigh an Coimisiún ar Fhorbairt Eacnamaíoch na gCeantar Tuaithe (CEDRA) a thuarascáil in Aibreán 2014.  Leagtar amach sa tuarascáil, agus sa liosta gaolmhar moltaí, sraith de ghníomhaíochtaí atá ceaptha chun tacú le forbairt inbhuanaithe fadtéarmach cheantar tuaithe na hÉireann.  Tá obair shuntasach déanta ar chur i bhfeidhm na moltaí, go háirithe trí sheoladh Scéim Athnuachana na mBailte agus Sráidbhailte (http://test.ahg.gov.ie/rural/rural-development/town-village-renewal-scheme/) agus chur i bhfeidhm leanúnach chlár LEADER (http://test.ahg.gov.ie/rural/rural-development/leader/).  Feidhmeoidh an Plean Gníomhaíochta do Cheantar Tuaithe na hÉireann anois mar ardán do chur i bhfeidhm leanúnach mholtaí an CEDRA.

 

An Chairt do Cheantar Tuaithe na hÉireann

Seoladh an Chairt do Cheantar Tuaithe na hÉireann i mí Eanáir 2016.  Tá roinnt gealltanas sa Chairt a chuideoidh le bonn a leagan d’athbheochan gheilleagar agus shochaí na tuaithe ina n-iomláine.  Cuideoidh an Plean Gníomhaíochta do Cheantar Tuaithe na hÉireann tógáil ar na gealltanais atá sa Chairt agus treochlár soiléir a leagan amach dá gcur i bhfeidhm.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service