18/12/15

CEDRA

Bunaíodh an Coimisiún ar Fhorbairt Eacnamaíoch na gCeantar Tuaithe (CEDRA) i mí Mheán Fómhair 2012, leis an Uasal Pat Spillane mar chathaoirleach air.

Ba é an sprioc a bhí aige tabhairt faoi chomhairliúchán ar acmhainneacht gheilleagar na tuaithe in Éirinn sa todhchaí. Rinne Teagasc comhordú air i gcomhar le Coimisiún Forbartha an Iarthair, an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Foilsíodh tuarascáil CEDRA in Aibreán 2014. Mhol siad sraith gníomhaíochtaí ó ranna rialtais chun tacú le forbairt inbhuanaithe fadtéarmach cheantar tuaithe na hÉireann.

Bunaíodh Grúpa Sainchomhairleoirí CEDRA (EAG) agus an Grúpa Idir-rannach (IDG) in 2015 chun moltaí na tuarascála a chur chun cinn. Cuimsíonn an EAG daoine a bhfuil taithí leathan acu i réimsí éagsúla a mbíonn tionchar acu ar cheantar tuaithe na hÉireann. Áiríonn an grúpa IDG ionadaithe ó gach ceann de phríomh-Ranna an Rialtais. Tá an dá ghrúpa ag obair in éineacht chun cur chuige níos comhordaithe agus níos comhtháite a chinntiú i dtaca le tionscnaimh atá in áit ar fud an rialtais a mbeidh tionchar acu ar cheantar tuaithe na hÉireann.

Ceann de na moltaí a bhí sa tuarascáil is ea bunú tionscnamh píolótach do na Criosanna Forbartha Eacnamaíochta Tuaithe. Seoladh é seo i Meitheamh 2015.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service