10/02/17

Clár

Is ionann CLÁR (Ceantair Laga Ard-Riachtanais) agus clár infheistíochta spriocdhírithe lena gcuirtear maoniú ar fáil do thionscadail infreastruchtúir mhionscála sna ceantair thuaithe inar tharla an laghdú daonra is mó. Is é atá mar aidhm le CLÁR tacú le forbairt inbhuanaithe limistéar shainaitheanta CLÁR trí dhaoine a mhealladh le cur fúthu agus dul ag obair iontu.

 

CLÁR 2017

Rinne an tAire Stáit um Fhorbairt Eacnamaíoch Réigiúnach, Michael Ring TD, sonraí CLÁR 2017 a fhógairt ar an 31 Márta 2017.

Le CLÁR cuirtear maoiniú ar fáil do thionscadail chaipitiúla bheaga i gceantair thuaithe a bhfuil bánú suntasach déanta orthu. Tá an clár, a bhfuil buiséad de €5 mhilliún ag gabháil leis i mbliana, ina chuid de Phlean Gníomhaíochta an Rialtais um Fhorbairt Tuaithe, a seoladh i mí Eanáir 2017.

https://www.chg.gov.ie/ga/minister-of-state-ring-approves-e5-million-in-funding-for-safety-measures-and-play-areas-under-clar/

CLÁR Beart 1 

CLÁR Beart 2 

CLÁR Beart 3

CLÁR Beart 4

https://www.chg.gov.ie/minister-of-state-ring-launches-2017-clar-programme/

Bearta CLÁR 2017

Faoi CLÁR 2017 cuirtear cistiú ar fáil faoi cheithre bheart:

Beart 1:    Tacaíocht do Scoileanna/Bearta Sábháilteachta Pobail (€2m)

Beart 2:    Clóis Spraoi

Beart 3:    Riachtanais Spriocdhírithe Infreastruchtúir Pobail

Beart 4:    Beart Tacaíochta Céadfhreagartha

Tá an scéim á maoiniú ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus, den chuid is mó, is iad na hÚdaráis Áitiúla i gcomhairle le pobail áitiúla a dhéanfaidh é a sheachadadh.

Tá na critéir agus foirmeacha iarratais a bhaineann le Bearta 1, 2 & 3 ar fáil ó na hÚdaráis Áitiúla.

Is féidir na critéir agus foirmeacha iarratais a bhaineann le Beart 4 a iarraidh trí ríomhphost a sheoladh chuig  CLAR@chg.gov.ie agus tá siad ar fáil le híoslódáil thíos freisin

CLÁR 2017 Beart 4

Beart 4- Iarratas ar an mBeart Tacaíochta Céadfhreagartha

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas do gach beart an 5 Bealtaine 2017.

Má bhíonn aon cheist agat i ndáil leis an Scéim seo, seol ríomhphost chuig: CLAR@chg.gov.ie

Liosta de léarscáileanna contaetha CLÁR             

Ceatharlach   Cabhán    Clár   Corcaigh   Dún na nGall

Gaillimh   Ciarraí    Cill Chainnigh    Laois

Liatroim   Luimneach   Longfort   

Maigh Eo      Muineacháin   Ua Fáilghe

Ros Comán    Sligeach   Tiobraid Arainn-nr   Tiobraid Arainn-sr

Port Lairge   Iarmhí   Cill Mhantáin

Miondealú CLÁR ar Chontaetha de réir Toghroinn Cheantair

 

CLÁR 2016

Oibríonn an cistiú i gcomhar le cistiú áitiúil agus ar bhonn tionscadal atá sainaitheanta go háitiúil. Ní raibh an clár ag glacadh le haon iarratais nua ó bhí 2009 ann ach rinne an tAire Ring é a athoscailt ar an 6 Deireadh Fómhair 2016 agus tá cistiú á chur ar fáil faoi na trí bearta seo a leanas:

  • Beart 1:  Pacáiste sábháilteachta do Scoileanna/Áiseanna Pobail
  • Beart 2:  Scéim Feabhsaithe Áiseanna Súgartha Lasmuigh / tacaíocht d'fhorbairt Áiteanna Cluichí Ilúsáide (MUGA)
  • Beart 3: Bóithre Rochtana Áitiúla

Tugadh cuireadh do gach Údarás Áitiúil i limistéir ainmnithe CLÁR aighneachtaí a chur isteach faoi na bearta. Áirítear gach contae leis sin seachas Baile Átha Cliath, Loch Garman agus Cill Dara.  Ar an 1 Nollaig 2016 d’fhógair an tAire Ring cistiú de €8.24 milliún do 651 thionscadal faoin gclár.

 

Tá sonraí na dtionscadal ar éirigh leo, de réir contae, le fáil ag na naisc thíos.

https://www.chg.gov.ie/ga/minister-of-state-ring-announces-e8-24-million-in-funding-under-the-clar-scheme-for-2016/

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service