03/02/16

Cáipéisí treorach agus eolas do LEADER 2014-2020

Féach thíos ar roinnt cáipéisí treorach agus eolas a bhaineann le LEADER 2014-2020.

Treoir le haghaidh Cur i bhFeidhm Ghníomhaíochtaí Comhoibrithe LEADER i gCláir Forbartha Tuaithe 2014-2020

Treoir maidir le Samhail Leithdháileadh Acmhainní LEADER

Achoimre ar Leithdháileadh Chiste Fo-réigiúnach LEADER 2014-2020

Cuir i láthair ón Seisiún Forbartha Acmhainne maidir le Turasóireacht i mBaile Átha Luain Bealtaine 2017

Tacaí Infheistíochta Caipitil Fáilte Éireann

Sean-Oirthear na hÉireann

An Mhala Raithní - Ceann Scríbe Inbhuanaithe Turasóireachta

Seirbhísí Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

Scéimeanna Athnuachana Tuaithe

An tUiscebhealach Intíre – Catalaíoch na hAthnuachana

Slí Rinn Mhuintir Bháire

Turasóireacht agus LEADER

An chéad chéim eile do Thurasóireacht na hÉireann

Slí an Atlantaigh Fhiáin

Cuir i láthair ó na Seimineáir Eolais do sheoladh phróiseas na Léirithe Spéise a bhí ar siúl in Aibreán 2015.

Cur i láthair ar Leader‌

Cur i láthair ar Phróiseas na Léirithe Spéise‌

Físeáin ó na cuir i láthair sa Tulach Mhór ar an 16 Iúil 2015

Samplaí de thionscadail LEADER i dTuaisceart Éireann

Prionsabail LEADER

Cuir i láthair sa Longfort ar an gCéadaoin 29 Iúil 2015

Cur i láthair Fháilte Éireann

Tionscadail Oidhreachta agus LEADER

Cuir i láthair sa Tulach Mhór ar an gCéadaoin 2 Meán Fómhair 2015

Plean Gníomhaíochta do Phoist: Réigiúnach

Plean Náisiúnta na hÉireann don Bhanda Leathan

Cur i láthair LEO ‌ ‌

Cuir i láthair sa Tulach Mhór ar an Luan 21 Meán Fómhair 2015

Cur i láthair EPA ‌ ‌

Iontaobhas Bhogaigh na Cabraí

Cur i Láthair ar Chuimsiú Sóisialta

Cuir i láthair sa Tulach Mhór ar an gCéadaoin 30 Meán Fómhair 2015

An Coimisiún ar Fhorbairt Eacnamaíoch na gCeantar Tuaithe (CEDRA)

Cur i Láthair Ísealchríocha Bhoirne

Feabhas Miondíola Éireann

Áineas Allamuigh ar Ardtailte

Soláthar áineasa in Coillte

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service