30/08/16

Crios Forbartha Geilleagraí Tuaithe (REDZ)

Ceann de na smaointe ba nuálaí a d’eascair as an bpróiseas CEDRA ba ea an smaoineamh maidir le Criosanna Forbartha Geilleagraí Tuaithe (CFGT). Is ceantair fheidhmiúla tíreolaíocha seachas ceantair riaracháin tíreolaíocha iad na CFGT, a shainítear mar chriosanna fochontae ina mbíonn formhór daoine ag maireachtáil agus ag obair, agus léiríonn siad pátrúin spásúla na ngníomhaíochtaí geilleagracha áitiúla agus na próisis forbartha áitiúla. Seoladh an scéim phíolótach i Meitheamh 2015 agus leithdháileadh €3.7 milliún san iomlán ar 52 tionscadal. Tá an rannóg ag cur an eolais le chéile faoi láthair ó na tionscadail sin d'fhonn an fhoghlaim a chur i bhfeidhm ar aon tionscnamh a bhaineann le CFGT amach anseo.

Ba €2m i dtosach báire a leithdháileadh ar an scéim phíolótach ach bhí caighdeán na n-iarratas agus leibhéal na spéise sa scéim chomh hard sin gur cuireadh maoiniú breise ar fáil ionas go bhféadfaí 50% ar a laghad den mhaoiniú a thairiscint do gach tionscadal a cháiligh. Bronnadh €3,758,479 san iomlán ar thionscadail cheadaithe, mar seo a leanas.

  • 3 thionscadal suaitheanta suas go €250k – ceann i ngach réigiún
  • 6 mhéantionscadal suas go €150k – ceann i ngach réigiún agus 2 cheann eile ar bhonn fiúntais
  • 17 tionscadal beag suas go €50k – péire i ngach réigiún agus 6 cinn eile ar bhonn fiúntais
  • Tairgfear suas le 50% den mhaoiniú a iarradh ar 25 de na tionscadail incháilithe eile ar an mbonn seo a leanas
  • San iomlán 8 tionscadal suaitheanta, 9 meántionscadal, 8 tionscadal beag

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service