18/12/15

Oifigigh Áineasa Tuaithe

Cuireann an Roinn an maoiniú ar fáil chun 12 Oifigeach Áineasa Tuaithe a fhostú trí 12 Chuideachta Forbartha Áitiúla (CFA) i gContaetha Chill Chainnigh, Dhún na nGall, Shligigh, Ros Comáin, Thiobraid Árann, Laoise, Chiarraí, Chorcaigh, Chill Mhantáin, Mhaigh Eo agus an Chláir, chomh maith le Gaeltacht na Gaillimhe.

Feidhmíonn an tOifigeach Áineasa Tuaithe mar theagmhálaí do thurasóirí siúlóide agus cuireann sé nó sí réimse leathan tacaíochta agus comhairle ar fáil. Chomh maith leis sin, bíonn siad i dteagmháil go rialta le húinéirí talún chun a chinntiú go gcothaítear caidrimh mhaithe oibre agus rachfar i ngleic le haon ábhar imní.

Cuideachtaí Forbartha Áitiúla agus a gceantair.

Áirítear an méid seo a leanas ar fhreagrachtaí an OAT:

 • Cur i bhfeidhm  na Straitéise Straitéis Náisiúnta um Áineas Tuaithe
 • An obair a bhaineann le cur in áit Scéim na Siúlóidí Náisiúnta.
 • Maoirseacht a dhéanamh ar an obair ar chothabháil, uasghrádú agus atreorú na gcosán.
 • Cuidiú le Fáilte Éireann le forbairt, margaíocht agus cur chun cinn na gcosán agus na bpríomhchinn scríbe do shiúlóidí, lena n-áirítear cuairteanna meán cumarsáide agus trádála.
 • Oibriú le pobail áitiúla i bhforbairt na gcosán siúlóide agus cabhrú le heagr féilte siúlóide.
 • Cur i bhfeidhm an Tionscnaimh ‘Ná Fág do Lorg’.

Tá acmhainní suntasacha infheistithe ag an Roinn agus ag Fáilte Éireann in oiliúint agus i bhforbairt na foirne de 12 OAT. Tá siad lárnach in oibriú leanúnach Scéim na Siúlóidí, i gcur i bhfeidhm na Straitéies Náisiúnta um Áineas Tuaithe agus i gcuidiú le Fáilte Éireann maidir le forbairt agus cur chun cinn na gcosán, lena n-áirítear an Cuarchosáin Siúlóide Náisiúnta Fháilte Éireann, a mhaoinigh an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta.

Mar thoradh ar an Scéim seo tá beagnach 40 cosán forbartha agus feabhsaithe. Chuaigh na hOAT i mbun idirbheartaíochta le os cionn 1,890 úinéir talún maidir le conarthaí cothabhála agus rinne siad bainistiú ar na conarthaí sin. Mar thoradh air sin, tá seachthairbhí suntasacha sóisialta agus geilleagracha bainte amach do na pobail áitiúla, lena n-áirítear:

 • Treisiú poist bhreise in earnáil na cóiríochta.
 • Forbairt fiontair nua gnó amhail rothair ar cíos agus siopaí caife, chomh maith le breis fostaíochta i soláthar trealamh agus seirbhísí áineasa allamuigh.
 • Fás suntasach ar chlubanna siúlóide atá cláraithe.
 • Méadú suntasach ar líon agus ar fhad féilte siúlóide a ghineann breis iostas oíche i sráidbhailte beaga agus faoin tuath go ginearálta.
 • Íocaíochtaí cothabhála d’úinéirí talún chun cosáin a fhorbairt, rud a ghineann sruth ioncaim i bpobail tuaithe de thart ar 5.4 m euro thar thréimhse 4 bliana.
 • Instealladh de bheagnach 0.6 m euro sa gheilleagar áitiúil, thar an tréimhse chéanna, mar thoradh ar an gcaiteachas ar ábhar do chothabháil na gcosán.

Cosáin agus Siúlóidí

Sonraí Teagmhála na nOAT

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service