29/01/16

Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte

Léargas Ginearálta agus Achoimre ar an Scéim — Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte 2016

Is iad bailte agus sráidbhailte na hÉireann fócas an tsaoil shóisialta, thráchtála agus chathartha dá bpobail ghinearálta. Tá meath suntasach go leor de na bailte agus na sráidbhailte beaga ar fud na tíre le feiceáil go soiléir i bhfoirm siopaí folmha, foirgnimh thréigthe, talamh neamhshealbhaithe agus drochthimpeallacht tríd is tríd le bheith i do chónaí ann nó le cuairt a thabhairt air. Teastaíonn gníomhaíocht spriocdhírithe chun stop a chur leis an meath seo agus chun teacht i dtír ar an gcumas athnuachana atá ag ár mbailte agus ár sráidbhailte chun tacú le téarnamh geilleagrach na hÉireann. Tá an scéim nua seo chun tacú le hathnuachan bailte agus sráidbhailte ina cuid de dhian-iarracht ag an Rialtas tacú le forbairt tuaithe.

Is é aidhm lárnach na scéime tacú le hathbheochan na mbailte agus na sráidbhailte chun feabhas a chur ar an timpeallacht cónaithe agus oibre na bpobal agus a n-acmhainneacht a mhéadú chun tacú le gníomhaíocht mhéadaithe gheilleagrach sa todhchaí. Is faoi na hÚdaráis Áitiúla go príomha na cineálacha tionscadal a bheidh le maoiniú faoin tionscnamh seo a shainaithint i gcomhpháirtíocht le gnóthaí agus le pobail áitiúla. É sin ráite, is é rún foriomlán an mhaoinithe:

  • mealltacht an bhaile nó an tsráidbhaile mar ionad tráchtála agus sóisialta áitiúil a mhéadú, agus mar thoradh air sin, a inbhuanaitheacht mar áit le maireachtáil agus le hobair ann a mhéadú;
  • feabhas a chur ar thimpeallacht agus ar áiseanna na mbailte/sráidbhailte ar mhaithe le cónaitheoirí, gnóthaí agus cuairteoirí;
  • acmhainneacht an bhaile/tsráidbhaile do thurasóireachta agus mar lárionad do chultúr agus d’oidhreacht áitiúil a chur chun cinn agus, dá réir, feabhas a chur ar chéannacht – go fisiceach agus go sóisialta.

Ní cheadófar maoiniú ach do thionscadail a bhfuil ardchaighdeán bainte amach acu de réir na gcritéar a leagtar amach thíos agus beidh líon na dtionscadal a cheadófar teoranta de réir an mhéid maoinithe a bheidh ar fáil.

Féach ar an nasc thíos chun an Preasráiteas mar thagairt duit.

Seolann an tAire Humphreys Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte

Má bhíonn aon cheist agat i ndáil leis an Achoimre seo ar an Scéim, seol ríomhphost chuig: townandvillage@chg.gov.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service