05/07/19

Síneadh leis an Scéim Leasa Shóisialaigh d

Tá sé fógartha inniu ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D. agus ag an Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty T.D. go bhfuil síneadh le cur leis an Scéim Phíolótach d'Ealaíontóirí ar bhonn buan d'ealaíontóirí féinfhostaithe eile ar nós ealaíontóirí atá ag obair in amharclannaíocht agus ceol. Seo togra a tosnaíodh faoi Chlár Éire Ildánach a d’fhógair An Taoiseach Leo Varadkar i Meitheamh 2017.

Faoin scéim seo aithnítear na cúinsí cruthaitheachta faoi leith a bhaineann le healaíontóirí atá ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist agus tugtar cúnamh faoi leith dóibh le linn na chéad bhliana gan obair, d'fhonn cur ar a gcumas díriú ar a saothar cruthaitheach.

Ciallaíonn sé sin go mbeidh ealaíontóirí féinfhostaithe atá ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist agus nach bhfuil aon obair acu in ann díriú ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh ar a saothar ealaíne agus portfóilió a fhorbairt, seachas iallach a bheith orthu páirt a ghlacadh sna gnáthghníomhaíochtaí maidir leis an margadh a ghníomhachtú.

Inniu dúirt an tAire Madigan:

“Tuigeann an Rialtas seo chomh tábhachtach is atá na healaíona agus an cultúr do mhuintir na tíre. Sin é an fáth a bhfuil dul chun cinn suntasach déanta againn ar ár ngeallúint an maoiniú atá ar fáil do chultúr, d'oidhreacht agus don Ghaeltacht a dhúbailt faoin mbliain 2025. I mBuiséad 2019, tháinig méadú €22.6m ar mhaoiniú d'ealaíona agus do chultúr chuig beagnach €190m, méadú 14% i gcomparáid le 2018.

Tá ealaíontóirí, taibheoirí agus dearthóirí seite lárnach dó seo. Ní mór dúinn tacaíocht a thabhairt dóibh mar gheall ar na deacrachtaí ioncaim a bhíonn acu. Sin é an fáth a bhfuil an scéim á leathnú againn chuig ealaíontóirí féinfhostaithe eile.

Oibreoidh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta leis an gComhairle Ealaíon agus le comhlachtaí ionadaíocha thar ceann ealaíontóirí ó réimsí éagsúla ealaíon chun próiseas bailíochtaithe neamhspleách agus oibiachtúil a fhorbairt trína ndeimhneofar dintiúirí gairmiúla an ealaíontóra.”

Léirigh athbhreithniú a rinneadh ar an scéim phíolótach gur bhain níos mó ná 100 ealaíontóir leas as an scéim go dtí seo. De réir anailís a rinneadh, léirítear go n-éiríonn formhór mór na n-ealaíontóirí atá ar an scéim phíolótach as an scéim Liúntais Cuardaitheora Poist laistigh den chéad bhliain (níos mó ná 87%).

Fuarthas aiseolas dearfach ó eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar ealaíontóirí físe agus ar scríbhneoirí. Is léir dóibh go n-aithníonn an Stát an obair ríthábhachtach atá ar bun ag ealaíontóirí gairmiúla i sochaí na hÉireann agus go dtuigtear na deacrachtaí a bhíonn ag ealaíontóirí ó thaobh airgid toisc gur gnách leo a bheith dífhostaithe ar feadh tréimhsí le linn dóibh a bheith ag iarraidh a gcuid oibre a fhorbairt.

Mar gheall ar thoradh an athbhreithnithe tá sé beartaithe an scéim a dhéanamh buan agus áireofar disciplíní gairmiúla ealaíne eile fúithi. Trí ghníomhachtú a mhaolú sa chéad 12 mhí, cuideofar le healaíontóirí éirí as an Liúntas Cuardaitheora Poist tráth a mbeidh deis faighte acu féinfhostaíocht a mhéadú ina réimse ealaíne féin.
Inniu dúirt an tAire Doherty:

“Tá dáimh faoi leith againn leis na healaíona sa tír seo agus tá súil agam go dtabharfaidh an tionscnaimh seo deis do dhaoine cruthaitheacha barr a maitheasa a bhaint amach. Tá cinneadh an lae inniu á ghlacadh mar gheall ar athbhreithniú a rinneadh ar an Scéim Phíolótach d'Ealaíontóirí inar moladh an scéim a leathnú chuig réimsí ealaíne féinfhostaithe eile ó mhí Mheán Fómhair 2019. Dá bharr sin, ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh, tabharfaimid an tacaíocht atá de dhíth do níos mó ealaíontóirí agus taibheoirí le go mbeidh siad in ann díriú ar a gceird.

“Is faoi mo Roinnse a tugadh faoin athbhreithniú seo i gcomhar leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Chomh maith leis sin ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don tacaíocht agus don obair a rinne Comhairle na nEalaíon in éineacht le hionadaithe ó Fhísealaíontóirí na hÉireann agus Áras Scríbhneoirí na hÉireann.”

Ar ndóigh, mar is iondúil le healaíontóirí físe agus scríbhneoirí, déanfar próiseas bailíochtaithe neamhspleách agus oibiachtúil a fhorbairt maidir le deimhniú gairmiúil sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, sa Chomhairle Ealaíon agus sna comhlachtaí ionadaíocha éagsúla mar chuid den phróiseas.

Oibreoidh an dá Roinn lena chéile sna míonna atá romhainn chun moltaí an Athbhreithnithe a chur i bhfeidhm le súil is síneadh na scéime a chur i gcrích ó Mheán Fómhair 2019 ar aghaidh.
Dúirt Angela Dorgan, Príomhfheidhmeannach First Music Contact inniu

“Cuireann Feachtas Náisiúnta ar son na nEalaíon fáilte roimh an nuacht seo ón Aire Madigan agus ón Aire Doherty maidir leis an scéim a leathnú chuig ealaíontóirí eile agus is faoiseamh mór a bheidh ann do go leor daoine. Rachaidh sé go mór chun tairbhe duine atá ag scríobh leabhair, ag dul faoi thriail aisteoireachta nó ag scríobh albaim am a bheith acu obair a phleanáil agus a fhorbairt gan brú a bheith orthu páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí gníomhachtaithe nach mbaineann le hábhar.”

Dúirt Dearbhla Walsh, Stiúrthóir agus Comhalta Boird Chuallacht Stiúrthóirí Scáileáin na hÉireann,

“Tríd an mbeart seo (ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ón Roinn Coimirce Sóisialaí) chun tacú le stiúrthóirí le linn tréimhsí dúshlánacha ina ngairmréim, aithnítear nach mbíonn ioncam rialta ag stiúrthóirí sna chéad bhlianta dóibh agus aithnítear an obair a dhéanann siad ó thaobh an chultúir. Is acmhainn luachmhar a bheidh ann do stiúrthóirí a bheith in ann tacaíocht ioncaim a fháil agus a mbeidh stiúrthóirí de chuid Chuallacht Stiúrthóirí Scáileáin na hÉireann in ann leas a bhaint aisti chun leanúint den obair a dhéanann siad i réimsí na scannánaíochta agus teilifíse. “

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service