11/10/19

Óráid Príomh-Aoire an Rialtais, an tAire Stáit don Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin, Seán Kyne TD – Buiséad 2020

Is é aidhm Cláir C na Roinne tacú leis an nGaeilge agus le húsáid na teanga mar phríomhtheanga an phobail sa Ghaeltacht agus cuidiú le forbairt inbhuanaithe an phobail ar na hoileáin.

Tá maoiniú iomlán de bhreis is €58m curtha i leataobh i gClár C do chiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán i 2020.

Leis an allúntas seo, déanfar infheistíocht bhreise a mhealladh chuig ceantair Ghaeltachta chun poist a chruthú tríd an méid atá ar bun ag Údarás na Gaeltachta. Gheobhaidh an tÚdarás leithdháileadh breise caipitil de €1m chun a leithdháileadh ar bhun-chaipiteal a thabhairt suas go dtí €10m (sin méadú de bhreis agus 11% le hais 2019), an bun-mhaoiniú is airde atá faighte acu le beagnach deich mbliana anuas.

Chomh maith leis sin, cuirfear €200,000 breise in airgead reatha ar fáil d’Údarás na Gaeltachta le dáileadh ar na chomharchumainn Ghaeltachta. Sin ós cionn €1m nó méadú de 25%, in airgead breise atá curtha ar fáil don earnáil thábhachtach seo le trí bliana anuas.

Chomh maith leis sin, beidh teacht ag Údarás na Gaeltachta ar mhaoiniú breise sa chás go dtarlóidh Breatimeacht gan ord gan eagar.

Táim thar a bheith sásta, dár ndóigh, a bheith in ann maoiniú breise reatha agus caipitil a fháil d’Údarás na Gaeltachta le linn tréimhse a mbeidh tábhacht faoi leith ag baint le hobair na heagraíochta.

Déanfar infheistíocht leanúnach chun an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a chur i bhfeidhm. Cuirfear €500,000 breise i dtreo an phróisis pleanála teanga in 2020. Tá bunú na Limistéir Pleanála Teanga sa Ghaeltacht faoi lán seoil agus tá súil ag an Roinn go gceadófar suas le 23 plean teanga ar fad faoin bpróiseas roimh dheireadh na bliana. Tá 16 as 26 Limistéar Pleanála Teanga sa Ghaeltacht ceadaithe go dtí seo. Fógraíodh bearta nua le bliain anuas chun tacú leis an bpróiseas teanga, lena n-áirítear, infheistíocht shuntasach bhreise chun tacú leis an earnáil luathbhlianta, seachadadh teanga i saol an teaghlaigh agus na healaíona traidisiúnta.

Cinnteoidh leithdháileadh breise de €275,000 don bhliain 2020 go mbeidh fáil ar sheirbhísí iompair riachtanacha chuig na hoileáin.  Tagann sé seo sna sála ar an gcinneadh a rinne mé le gairid Coiste Idir-Rannach maidir le Forbairt na nOileán a bhunú.

Is é aidhm Chláir D na Roinne comhoibriú Thuaidh-Theas a choinneáil, a fhorbairt agus a chur chun cinn i gcomhthéacs Chomhaontú Aoine an Chéasta a chur i bhfeidhm. Faoin gClár seo, déanfar teanga agus cultúr na Gaeilge agus an hUltaise a chur chun cinn trí Fhoras na Gaeilge agus Gníomhaireacht na hUltaise. Ar chuinsí áirithe, faraor, ní bheidh ar ár gcumas airgead breise a chur isteach sa gclár seo i 2020.

Cuireadh an Buiséad seo le chéile i gcomhthéacs Breatimeacht a bheith ar tí tarlú. Bhí an rialtas stuama maidir lenár gcinntí i ndáil le maoiniú, agus i mbliana, táimid cúramach faoi na méaduithe caiteachais a mbeidh muid ag díriú orthu, agus seirbhísí a chothabháil agus tionscadail agus cláir á chur ar fáil ag an am céanna.  Tríd an infheistíocht leanúnach seo, i gcúinsí dúshlánacha, leanfaimid le cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain an Rialtais don Ghaeilge.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service