17/01/18

Ráiteas leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., ar chiapadh san Ionad Oibre san earnáil ealaíon agus chultúir

Dhearbhaigh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., inniu (Dé Céadaoin, an 17 Eanáir 2018) a tiomantas arís eile do bhearta atá dírithe ar dheireadh a chur le ciapadh san ionad oibre san earnáil ealaíon agus chultúir.

Luaigh an tAire, agus í ag freagairt ar litir oscailte i nuachtán Irish Times an lae inniu a shínigh 72 gairmí baineann amharclainne, go bhfuil gach duine, gan aird ar a bpost, i dteideal oibriú in atmaisféar ina mbíonn meas, dínit, cothroime agus comhionannas i gceist an t-am ar fad.

“Tá mo Roinn ag oibriú go dlúth le hInstitiúid Amharclannaíochta na hÉireann ag féachaint le sraith gníomhartha a chur i bhfeidhm a aimseoidh bealach cuí chun cinn don earnáil Amharclannaíochta maidir leis an ábhar íogair seo.” a dúirt sí.

“An 16 Samhain 2017, chas mo réamhtheachtaí leis an ngrúpa ochtar ceannairí ó eagraíochtaí amharclannaíochta Éireannacha, a chomhshínigh ráiteas a rinne ciapadh gnéasach agus mí-úsáid cumhachta a cháineadh san amharclannaíocht in Éirinn. Dhírigh an cruinniú ar conas a d’fhéadfadh an earnáil amharclannaíochta, ach go háirithe, teacht le chéile chun plé a dhéanamh ar na saincheisteanna a tháinig chun solais.  Comhaontaíodh go gcabhródh mo Roinn le haon socruithe praiticiúla ina leith seo.”

“I ndiaidh an idirchaidrimh sin, d’oibrigh Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann chun tionscnamh a fhorbairt chun deis a thabhairt do dhaoine san earnáil chun teacht le chéile chun dearcthaí a léiriú faoi eachtraí a thit amach le déanaí agus chun machnamh a dhéanamh ar bhealach chun cinn don earnáil a léiríonn meas.

“Tá sonraí faoin tionscnamh seo á dtabhairt chun críche agus tá súil agam iad a fhógairt go luath,“ a dúirt an tAire Madigan.

“D’iarr mé ar an Institiúid Amharclannaíochta, chomh maith, chun idirchaidreamh a dhéanamh le hionadaithe na 72 sínitheoir den litir a foilsíodh inniu, ag féachaint lena chinntiú gur féidir leis na bearta a bheartaítear dul i ngleic le cuid de na buarthaí a léirigh siad, go háirithe dul i ngleic leis an gcultúr agus le cleachtais san earnáil amach anseo.”

“Chuirfinn fáilte roimh chruinniú leis na hionadaithe seo in am agus i dtráth d’fhonn gur féidir liom éisteacht lena mbuarthaí go pearsanta agus a chinntiú go dtéann aon bhearta a dtacaímid leo , i ngleic le croí na saincheisteanna atá roimh an earnáil agus le limistéir níos fairsinge.”

“Cé nár cheart dom, mar Aire, páirt a ghlacadh in, ná tuairim a lua ar chásanna aonair, is tábhachtach go gcloítear le próis chuí i ngach cás aonair.”

“Tá na bearta a d’fhógair mo réamhtheachtaí an mhí seo caite á bhfiosrú go dícheallach agam atá in ainm is dul i ngleic le saincheisteanna de chiapadh gnéasach san earnáil ealaíon agus chultúir agus is mian liom teachtaireacht shoiléir a fhógairt go mbíonn gach duine ag súil leis go gcloítear leis an dlí agus le cultúr dínite, gan aird ar cén áit a n-oibríonn siad, a dúirt an tAire mar fhocal scoir.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service