13/03/20

Ráiteas ó Josepha Madigan TD, An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, maidir le Covid-19

Chas Josepha Madigan TD, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, le hionadaithe ó na hInstitiúidí Náisiúnta Cultúir, ón gComhairle Ealaíon agus ó phobal níos leithne na nEalaíon tar éis an fhógra atá déanta faoi bhearta nua agus nach bhfacthas a leithéid riamh cheana, chun an ceann is fearr a fháil ar Covid-19 agus sláinte an phobail a chosaint.

Phléigh siad na bearta atá fógartha chomh maith leis an tionchar a bheidh acu ar na heagraíochtaí agus ar an earnáil tríd is tríd.

Socraíodh monatóireacht a dhéanamh ar an earnáil agus leanúint d'idirchaidreamh daingean a dhéanamh i ndáil leis an víreas agus a chinntiú go leanfar den chomhoibriú chun bearta an Rialtais a chur i bhfeidhm.

Áirítear na hInstitiúidí Cultúrtha ar fad a dhúnadh go dtí an 29 Márta ar na bearta sin. Tá sé molta go ndéantar gach teacht le chéile faoi dhíon ag a mbeidh níos mó ná 100 duine agus gach teacht le chéile faoin spéir ag a mbeidh níos mó ná 500 duine a chur ar ceal.

Tá sé curtha in iúl d'eagraíochtaí agus do dhaoine aonair a bhfuil maoiniú á fháil acu faoi láthair ón gComhairle Ealaíon maidir le Maoiniú Straitéiseach, Maoiniú Ionad Ealaíon, Maoiniú Deontas Ealaíon agus Babhta 1 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte go gcomhlíonfaidh sí na gealltanais maoiniúcháin atá déanta leo agus ní bheidh aon phionóis airgeadais á gcur ar eagraíochtaí/daoine aonair nach mbeidh ábalta na príomhghníomhaíochtaí/príomhsheirbhísí a chuireann siad ar fáil a chur i gcrích de bharr iarmhairtí an víris COVID-19.  Beidh eagraíochtaí a bhféadfadh fadhbanna sreabhaidh airgid a bheith acu le linn na tréimhse seo ábalta suas le 90% den mhaoiniú atá geallta ag an gComhairle Ealaíon dóibh a tharraingt anuas, le héifeacht láithreach. Ba chóir, dá réir, go dtabharfadh sin cúnamh dóibh gealltanais phráinneacha airgeadais a chomhlíonadh.  Iarrtar ar eagraíochtaí tús áite a thabhairt do ghealltanais atá déanta acu d'ealaíontóirí - mar gur tréimhse sách dúshlánach atá ann dóibhsean.Maidir le Páirceanna Náisiúnta, tá ionaid do chuairteoirí dúnta ach tá teacht go fóill ag an bpobal ar pháirceanna agus anaclanna. Tá na háiseanna do chuairteoirí ag láithreacha ina bhfuil Séadchomharthaí Náisiúnta arna oibriú ag Oifig na nOibreacha Poiblí dúnta chomh maith.

Faigheann eagraíochtaí forbartha Gaeltachta, Gaeilge agus oileán agus soláthraithe seirbhísí iompair chuig oileáin réamh-mhaoiniú d'fhonn a chinntiú go mbeidh siad ábalta na gealltanais airgeadais atá déanta acu a shásamh go dtí deireadh mhí na Bealtaine.   Beidh an beart sin ina shásamh intinne ag fostaithe na n-eagraíochtaí sin agus cinnteoidh sé go leanfar lena gcuid íocaíochtaí mar is gnáth sa mheántéarma ar aon chaoi.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service