06/03/17

Bunú Táscfhórsa nua Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh á fhógairt ag an Taoiseach agus an tAire Ring

D’fhógair an Taoiseach, Enda Kenny TD agus an tAire Stáit um Fhorbairt Eacnamaíoch Réigiúnach sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Michael Ring TD, in Breaffy House Resort, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo inniu (Dé Luain, an 6 Márta 2017) go bhfuil Tascfhórsa Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh á bhunú.

Is é an smaoineamh atá ar chúl Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh cur le forbairt réigiúnach éifeachtach trí scála leordhóthanach a chruthú in iarthar na hÉireann a bheidh ag teacht le réigiúin eile - an cósta thiar ach go háirithe - ó thaobh infheistíocht Éireannach agus ilnáisiúnta a mhealladh, poist a chothú agus tacú le pobail bheoga áitiúla.

Leis an Tascfhórsa cuirfear ardán ar fáil le haghaidh comhoibriú idir na páirtithe leasmhara ón earnáil phríobháideach, ón earnáil phoiblí agus ón phobal i gcoitinne, leis an mbealach is fearr a aimsiú le conair eacnamaíoch a chruthú ar bhord farraige an Atlantaigh, agus ag an am céanna cinnte a dhéanamh go bhfuil sé ag teacht leis an gCreat Pleanála Náisiúnta nua.

Ag labhairt dó ag an gcéad chruinniú den Tascfhórsa i gCaisleán an Bharraigh, dúirt an Taoiseach:

“Beidh ról tábhachtach ag an togra maidir le Conair Eacnamaíoch an Atlantaigh, a d’fhorbair pobal gnó an iarthair anuraidh, ó thaobh forbairt réigiúnach éifeachtach a spreagadh.  Tá cinneadh déanta ag an Rialtas an Tascfhórsa seo a bhunú leis an togra sin a bhrú chun cinn agus a luathú.  Is iomaí sócmhainn shármhaith atá againn chun tacú le togra láidir luacha d’infheistíocht ar an mbord farraige thiar, ach is gá dúinn gníomhartha a chomhordú leis an leas is mó is féidir a bhaint as féidearthacht na sócmhainní sin.  Féachann an Plean Gníomhaíochta Réigiúnach do Phoist san Iarthar le cur le láidreachtaí áitiúla an réigiúin agus tá na heagraíochtaí á dtabhairt le chéile inniu ar féidir leo oibriú as lámha a chéile leis sin a bhaint amach.

“Seoladh Fíorú Acmhainneacht na Tuaithe: An Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe i mí Eanáir seo caite agus tá bunú an Tascfhórsa seo ar cheann de na gníomhartha a gealladh sa phlean.  An mhí seo caite, sheol muid comhairliúchán poiblí maidir leis an gCreat Pleanála Náisiúnta.  Is dhá thionscnamh iad atá leagtha amach ag an Rialtas d'fhonn bealaí a shainaithint inar féidir forbairt régiúnach níos éifeachtaí a bhaint amach chun buntáistí a eascraíonn as dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta a roinnt ar fud na tíre.  Cuirfidh an Tascfhórsa ardán éifeachtach ar fáil le haghaidh comhoibriú idir na hearnálacha poiblí, príobháideacha agus pobail.  Forbrófar clár de chéimeanna praticiúla leis freisin, chun dul chun cinn a bhaint amach ar chuspóir fhadtéarmach an tionscadail.”

Bhí an méid seo le rá ag an Aire um Fhorbairt Eacnamaíoch Réigiúnach, Michael Ring, a bheidh mar chathaoirleach ar an Tascfhórsa:

“Is gealltanas tábhachtach den Chlár don Rialtas Comhpháirtíochta, chomh maith leis an bPlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe a seoladh i mí Eanáir seo caite, dul chun cinn a dhéanamh ar Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh.

“Tá acmhainn ollmhór sa cheantar atá clúdaithe ag an gConair Eacnamaíoch Atlantach atá beartaithe.  Tá sé ríthábhachtach go n-oibreoidh muid i gcomhar lena chéile - is é sin, an earnáil phoiblí, an earnáil phríobháideach agus an earnáil phobail - lena chinntiú go mbainfear an leas is mó is féidir as an fhéidearthacht atá ann ó thaobh acmhainní nádúrtha, turasóireacht, bonneagar agus caipiteal daonna de, le rath an réigiúin a mhéadú agus infheistíocht nua a mhealladh chuig na cathracha agus na bailte ar bhord farraige an Atlantaigh.  Tá sé tábhachtach, freisin, go gcruthófar deiseanna nua do phobail tuaithe sa réigiún trí Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh.

“Is tionscadal fadtéarmach é seo, ach ba mhaith liom go mbainfeadh an Tascfhórsa spriocanna gearrthéarmacha amach freisin thar na míonna amach romhainn, rud a chuirfidh tús maith leis.  Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis na daoine a bhí sásta páirt a ghlacadh sa Tascfhórsa agus tá mé ag tnúth le bheith ag obair le chéile leis an togra tábhachtach seo a bhrú chun cinn."

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service