07/12/17

UNESCO I DTIÚIN LEIS AN BPÍOBAIREACHT UILLEANN -MADIGAN

AN PHÍB UILLEANN CURTHA LE LIOSTA IONADAÍOCH UNESCO DEN OIDHREACHT CHULTÚRTHA DHOLÁIMHSITHE

Tá lúcháir ar Josepha Madigan TD, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, a fhógairt inniu (ardaoin, an 7 Nollaig) go bhfuil an Phíobaireacht Uilleann curtha le Liosta Ionadaíoch UNESCO d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe an Chine Daonna.

I mí na Nollag 2015 dhaingnigh Éire Coinbhinsiún 2003 UNESCO maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe. Tagraíonn oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe ‘do na cleachtais, léirithe, nathanna, eolas, scileanna - chomh maith leis na hionstraimí, réada, déantáin agus spásanna cultúrtha lena gcois - a aithníonn pobail, grúpaí agus, i roinnt cásanna, daoine aonair mar chuid dá n-oidhreacht chultúrtha.

Déanann pobail agus grúpaí an cultúr doláimhsithe seo, a aistrítear ó ghlúin go glúin, a athchruthú go leanúnach mar fhreagairt dá dtimpeallacht, dá gcaidreamh leis an dúlra agus dá stair, agus cuireann sé tuiscint ar a bhféiniúlacht agus leanúnachas ar fáil dóibh.  Dá réir, cuireann sé meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus ar an gcruthaitheacht dhaonna chun cinn’.

Níos luaithe inniu in Jeju Phoblacht na Cóiré, ag dara seisiún déag UNESCO den Choiste Idir-Rialtasach maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe, faomhadh an chéad iarratas de chuid na hÉireann - Píobaireacht Uilleann - lena chur leis an Liosta Ionadaíoch.

Is é seo an toradh ar níos mó ná 18 mhí oibre, ar cuireadh tús leis i mí an Mhárta 2016 agus a bhí faoi stiúir na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, i gcomhpháirtíocht leis Na Píobairí Uilleann.

Agus í ag cur fáilte roimh an gcinneadh, bhí an méid seo le rá ag an Aire Madigan: “Is léiriú é cinneadh an lae inniu ar an obair atá déanta ag pobal na bPíobairí Uilleann ar fud na tíre, ar éirigh leo ó bhí na 1960idí ann deireadh a chur leis an meath ar dhéanamh agus ar sheinm na píbe uilleann. Tháinig toradh an lae inniu as fíoriarracht phobail a rinne Na Píobairí Uilleann, Scoil Samhraidh Willie Clancy, Club Píobairí Ard Mhacha, agus eagraíochtaí agus daoine eile a chuir le hathbheochan na spéise sa Phíobaireacht Uilleann, in Éirinn agus ar fud an domhain.

“Ar an lá stairiúil seo, cuimhnímís ar na píobairí iomráiteacha a choinnigh an traidisiún seo beo – leithidí Eamonn Ceannt, Willie Clancy, Seamus Ennis agus daoine nach iad. Is cinnte go mbeadh siad bródúil inniu as a gcuid oibre thar na blianta.”

“Le haitheantas seo UNESCO ar an bPíobaireacht Uilleann mar chuid bhunúsach dár n-oidhreacht bheo, léirítear go soiléir an luach a bhí le cinneadh an Aire Humphreys in 2015 daingniú na hÉireann den Choinbhinsiún a bhrú chun cinn.”

Tá tacaíocht á tabhairt ag an gComhairle Ealaíon do dhul chun cinn na Píobaireachta Uilleann ar bhonn bliantúil ó bhí 1984 ann.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Madigan: “Is ionann fógairt an lae inniu agus dearbhú ar an luach a bhaineann le ceann de na foirmeacha ceoil is suntasaí atá le fáil ar domhan - ceol a iompraíonn láithreach go hÉirinn tú, is cuma cén áit ina bhfuil tú. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na Píobairí Uilleann agus leis an bpobal píobaireachta go léir as an obair a rinne siad leis an aitheantas seo a bhaint amach inniu.”

Coinbhinsiún 2003 UNESCO maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe

  • I mí na Nollag 2015 dhaingnigh Éire Coinbhinsiún 2003 UNESCO maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe.
  • Tá téacs an Choinbhinsiúin le fáil ag https://ich.unesco.org/en/convention
  • D’fhéadfadh iarratasóirí a n-éireoidh leo maidir leis an bhFardal Náisiúnta breathnú ar ainmniúchán a lorg ón Stáit le bheith curtha san áireamh ar Liosta Ionadaíoch UNESCO d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe an Chine Daonna. Tá an Stát i dteideal ainmniúchán amháin a dhéanamh don liosta seo gach bliain.
  • Baineann an dara hiarratas atá déanta ag Éirinn faoin gcoinbhinsiún le haitheantas ar an iománaíocht. Táthar ag dréim leis go mbreithneofar é ar an bhliain seo chugainn.
  • Ag leanúint ó dhaingniú an Choinbhinsiúin in Éirinn, tá gairm oscailte fógartha ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ar léirithe spéise maidir le gnéithe speisialta d’oidhreacht bheo na hÉireann a ba chóir a chur leis an bhFardal Náisiúnta den Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe atá á chur i dtoll a chéile faoi láthair.  Tá an ghairm ar oscailt go dtí an 31 Eanáir 2018. Tá tuilleadh sonraí le fáil anseo.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service