22/06/18

Díghlasáil do shárbhua ildánach laistigh! Spreagann an tAire Madigan páistí agus daoine óga rud éigin nua a dhéanamh, a chruthú agus a thriail mar chuid de Chruinniú na nÓg

Os cionn 500 gníomhaíocht ildánach saor in aisce do dhaoine faoi 18 i gcathracha agus i mbailte ar fud na tíre mar chuid de thionscnamh Chlár Éire Ildánach

Spreag an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, inniu (Dé hAoine) leanaí agus daoine óga, chun a n-inniúlacht ildánach laistigh a dhíghlasáil agus páirt a ghlacadh i gceann de na céadta imeacht saor in aisce atá ar siúl amárach (Dé Sathairn 23 Meitheamh) mar chuid de chéad-Chruinniú na nÓg.

Tionscnamh de Chlár Éire Ildánach le tacaíocht ó na hÚdaráis Áitiúla agus RTÉ, ceiliúrann agus spreagann  Cruinniú na nÓg  rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga i ngníomhaíochtaí ildánacha ina gcomharsanachtaí agus pobail áitiúla.  Faoi stiúir fhoirne áitiúla Chlár Éire Ildánach thar na húdaráis áitiúla uile, le tacaíocht ollmhór ó ealaíontóirí áitiúla, eagraíochtaí ealaíon agus féilte pobail, cuimsíonn gníomhaíochtaí gach rud ó phéintéireacht bonn rothair agus óstán beithe a dhéanamh go róbataic agus déanamh scannáin fón cliste.  Tá go leor ceardlann ardchaighdeáin ann do gach duine ó luathbhlianta (0 go 4 bliana) go déagóirí sna hamharcealaíona, scríbhneoireacht ildánach, códú, ceol, amharclann agus damhsa.

Ar bhuaicphointe Chruinniú na nÓg tá:

  • Rang Ceirmeachta Leanaí le Vivien O'Malley (Port Láirge) áit a ndéanfaidh páistí a sárshaothair féin
  • Virtually Here – ag úsáid meascán ghléasanna cliste, iPads, apps agus líníocht traidisiúnta, cruthóidh páistí a n-ábhar féin dá ndearcadh fíor agus samhlaíoch (An Ghaillimh)
  • Faoi stiúir Sophie Graefin von Matzlan, ealaíontóir, déanfaidh leanaí beachóstán dealbhach agus saileach á húsáid mar bhaile oiriúnach do na saorbheacha (Droim Conrach, Baile Átha Cliath)
  • Amhráin Mhara ar an gCladach – cuireann 150 gasóg amhráin a chumadar i láthair amuigh faoin aer le hionstraimí a rinneadh as bruscar trá a bailíodh, le haoi speisialta Inni K (Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath)
  • Fós ag Luchtú – Cuireann ComhairleÁirc na Leanaí de 30 leanbh, idir 9 agus 11, mionfhéile d'obair nua ar siúl do leanaí (Baile Átha Cliath)
  • Priontáil Bonn Rothar ina ndéanfaidh páistí priontaí speisialta boinn rothair de phatrúin agus dearaí il-daite (Liatroim)
  • Taispeánfaidh Gig Óige Chruinniú na nÓg bannaí rac óige áitiúla agus gníomhartha ceoil (Loch Garman)
  • Lá Spraoi Leabharlann Dhurlas, lena n-áirítear stáisiúin ealaíon agus ceardaíochta, áit a mbeidh saothar ealaíne críochnaithe ar taispeáint ar an gcúlán le haghaidh seisiún Ealaín Cosáin (Tiobraid Árann)
  • Seoid/Jewel: Ceoldráma do Naíonáin agus do Dhaoine Beaga suas go ceithre bliana spreagtha ag bosca cuimhní cinn, lena n-áirítear éadaí linbh, bréagán mór agus blankie! (Corcaigh)
  • Pop-up Gaeltacht i gCearnóg an Mhargaidh, an Cabhán ó 1.30 pm le ceol, seó sorcais agus siúlóirí ar chosa croise eagraithe ag Comhairle na nÓg, an Cabhán

Agus í ag labhairt inniu, dúirt an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, TD: Cuimsíonn Cruinniú na nÓg tionscnaimh inniu gach ní a bhaineann le Clár Éire Ildánach.  Beidh an deis ag na mílte páiste agus duine óg ar fud na tíre páirt a ghlacadh i réimse iomlán gníomhaíochtaí ildánacha, chun iad féin a chur in iúl agus a smaointe agus inspioráid a roinnt le cairde is piaraí, agus tá gach rud ag tarlú go díreach in aice láimhe, croílár a bpobal áitiúil.

Spreagfainn gach duine, go háirithe iad siúd faoi 18, chun féachaint ar na rudaí atá ag tarlú sa cheantar áitiúil inniu agus dul ar aghaidh agus triail a bhaint as rud éigin nua. Cuireadh foirne Chlár Éire Ildánach ar fud na tíre gach ócáid in oiriúint go cúramach. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil go háirithe leis an 31 údarás áitiúil agus le RTÉ, a chabhraigh go mór leis an ócáid seo ón tús, ina theannta san go leor ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon agus óige, féilte agus pobail a chabhraigh leis an lá nua spreagúil seo ildánachta óige a dhéanamh do leanaí agus do dhaoine óga..

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na páistí agus na daoine óga a ghlac páirt inár gcomhairliúchán speisialta, arna eagrú ag Hub na nÓg agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.  Chuidigh a gcion linn clár imeachtaí éagsúil agus spreagúil a sheachadadh go gach grúpa.”

Chuir an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy T.D. leis: “Tá áthas orm go bhfuil na hÚdaráis Áitiúla ar fud na tíre ag obair go gníomhach chun ildánacht a chur chun cinn inár bpobail.  Tá comhordaitheoirí Éire Ildánach agus Foirne Cultúir ar leibhéal an údaráis áitiúil tar éis solathair i ndáiríre dár bpáistí agus do dhaoine óga.”

Dúirt Sam Gorman Cooke, 14 bliana ó Chomhairle na nÓg Cathrach BÁC, a ghlac páirt i gceardlann comhairliúcháin Chruinniú na nÓg le leanaí agus le daoine óga: "Creidim go bhfuil sé ríthábhachtach go bhfolófar tuairimí daoine óga i bpleanáil Chruinniú na nÓg mar is í bunchloch na hócáide dearcadh na bpáistí ar ildánacht. Bhaineas an-súp as an bpróiseas mar creidim gur cuireadh ár dtuairimí i gcuntas. Bhraitheas muiníneach agus ar mo shuaimhneas sa phróiseas. Tá gníomhaíochtaí ildánacha tábhachtach don aos óg mar shlí chun iad a thabhairt isteach go féinléiriú.
Lamhálfaidh seo
deis don aos óg forbairt agus fás ina spás taitnimh féin.”

Deir Dee Forbes, Ard-Stiúrthóir, RTÉ"Tá ildánacht agus pobal ag croílár ráiteas misin nua RTÉ. Táid i gcroílár Chruinniú na nÓg leis, a fhágann an chomhpháirtíocht seo go háirithe ábhartha do RTÉ. Tá na céadta imeacht ar siúl go náisiúnta an 23 Meitheamh, agus tá áthas ar leith orainn comhpháirtíocht a dhéanamh leis an 31 údarás áitiúil chun na rudaí atá ag tarlú i sráidbhailte, i mbailte agus i gcathracha ar fud na hÉireann a thaispeáint. Tacaíonn RTÉ le breis agus 130 imeacht ealaíon agus cultúrtha gach bliain, agus is mór againn i ndáiríre tacú le hiarrachtaí ealaíne agus cruthaitheacht ag leibhéal an phobail. An 23 Meitheamh chífimid na céadta pobal ag teacht le chéile don Chuinniú is déanaí  - guím gach rath air."

Tá sonraí iomlána ócáidí Cruinniú na nÓg ar fáil ag https://creative.ireland.ie/cruinniu/events

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service