03/04/20

Covid-19:  Preasráiteas chun Bearta Ealaíon, Cultúir agus Cruthaitheachta a Fhógairt

Tá réimse beart chun tacú le saol ealaíne agus cultúir na hÉireann le linn na tréimhse deacra seo - le béim ar leith ar fholláine trí chruthaitheacht phearsanta agus pobail - fógartha inniu.

Minister Josepha Madigan announces cultural measures for Covid19 Emergency

Is suntasach iad na hiarmhairtí atá ar ealaíontóirí agus léiritheoirí agus ar réimse leathan eagraíochtaí a bhraitheann ar ghníomhaíochtaí cultúir de bharr gur dúnadh gníomhaíochtaí cultúir ar fud na tíre.   Ach sin ráite, tá iliomad gníomhaíocht chruthaitheach nach raibh súil ar bith leo ó dhaoine aonair agus ó phobail á fheiceáil againn.

 

Tá an Rialtas, Éire Ildánach, an Chomhairle Ealaíon, RTÉ, na húdaráis áitiúla agus go leor eagraíochtaí eile ag cur clár agus tacaíochtaí le chéile chun an chruthaitheacht a spreagadh le go mbainfidh daoine aonair agus pobail leas astu ar mhaithe le folláine.

Fógraíodh tionscnamh náisiúnta a bheidh ar siúl Satharn Cásca ar a dtugtar "Scal do Sholas", tionscnamh trína dtugtar cuireadh do chách solas a scaladh do dhaoine atá tinn, do dhaoine atá imithe ar shlí na fírinne agus dá muintir, do na daoine atá ag obair ar an líne thosaigh, oibrithe leighis, na daoine atá ag tabhairt sóláis dúinn chun go dtiocfaimid tríd seo.  Scalfar solas ar fhoirgnimh phoiblí, ar ambasáidí na hÉireann agus ar ionaid coimeádta na síochána ar fud an domhain.  Tugtar cuireadh do chách, go háirithe do leanaí, páirt a ghlacadh agus a mbealach féin chun solas a scaladh óna dteach féin a chruthú.

 

Dúirt an tAire Airgeadais Paschal Donohue ag an imeacht:

Táim féin lánchinnte go gcuireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht a bhaineann leis an gcultúr agus leis an gcruthaitheacht borradh faoi fhorbairt phearsanta agus go gcuireann sé go mór le folláine an duine.  Ní mór dúinn labhairt faoi fholláine anois - ní mór dúinn úsáid a bhaint as na healaíona agus an chruthaitheacht anois thar aon tráth eile. 

Ní hamháin go bhfuil tábhacht ag baint le tionscail na cruthaitheachta mar thionscail iontu féin ach tá tábhacht freisin ag baint leo mar go gceanglaíonn siad na healaíona agus an cultúr le gníomhaíocht eacnamaíochta agus le folláine shóisialta.    

Ní mór dúinn ár samhlaíocht agus ár gcruthaitheacht a úsáid agus muid ag cur geilleagar na tíre ar ais le chéile nuair a bheidh an ghéarchéim seo thart - agus mar a bheimid ábalta geilleagar a mhúnlú a thacóidh le folláine na tíre, ní hamháin ó thaobh airgeadais de ach an bealach a gcuirimid muid féin in iúl mar dhaoine chomh maith.  Tá ról tábhachtach ag tionscail na cruthaitheachta ina leith sin.

 

Dúirt an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan:

[Táimid ag tacú le Pobal na nEalaíon ag an am corrach seo.  Táimid ag tacú freisin le deiseanna maidir leis an gcruthaitheacht sa bhaile. Táimid ar fad ábalta leas a bhaint as na hacmhainní atá ann do na healaíona agus don chultúr chun ár gcruthaitheacht a chur ag obair, spraoi a bheith againn leis an gcruthaitheacht sin agus scil nua chruthaitheach a fhoghlaim Táim cinnte gur ról ríthábhachtach a bheidh ag na healaíona, ag an gcultúr agus ag an gcruthaitheacht an tír a thabhairt ar ais ar a seanléim arís nuair a bheidh deireadh leis an dúshlán seo nach bhfacthas riamh cheanna.] 

[Tá freagra an Rialtais maidir leis an tionchar atá ag Covid-19 ar earnáil na n-ealaíon agus an chultúir bunaithe ar dhá phrionsabal:

Is é an chéad phrionsabal ná go bhfuil sé tábhachtach go gcuirimid na hacmhainní ar fad atá againn i dtreo ioncaim na ndaoine atá ag obair san earnáil a chosaint chun go mbeidh siad ábalta saothar a chruthú, saothar a leanfaidh de bheith ag cur go mór lenár saol cultúir.   

Is é an dara prionsabal ná go n-aithnímid an tacaíocht a thugann gníomhaíocht chruthaitheach d'fholláine agus go bhfuil sé tábhachtach go ndéanaimid tionscnaimh nuálacha agus samhlaíocha a fhorbairt chun na healaíona a thabhairt isteach inár dtithe agus go nglacaimid go fonnmhar leis an gcruthaitheacht inár saol.    

 

Ábhar agus áiseanna móra leathan cultúrtha ar fáil ar leathanach amháin anois gov.ie 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service