17/10/17

Recruitment

Post mar Oifigeach Seirbhísí
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe


Nóta Eolais d’Iarrthóirí

Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta [RCOG] ag lorg iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha chun folúntais a d’fhéadfadh teacht chun cinn i bpost mar Oifigeach Seirbhísí ina cuid oifigí sna Forbacha, Co. na Gaillimhe, a líonadh.

Áireoidh ról an Oifigigh Seirbhísí sa Roinn na dualgais seo a leanas:

 • Déileáil leis an bpobal ag an bhfáiltiú agus ar an teileafón
 • Déileáil le cothabháil an fhoirgnimh – laistigh agus lasmuigh
 • Déileáil le post inmheánach agus seachtrach
 • Ordú soláthairtí oifige agus an stoc stáiseanóireachta a choinneáil chun dáta
 • Déileáil le cothabháil trealamh oifige
 • Próiseáil billí fóntais na hoifige agus iad ag aibiú
 • Dualgas ar bith eile a bhaineann leis an bpost


Incháilitheacht/Taithí Inmhianaithe/Riachtanais Oideachais

Riachtanach:

 • Sáreolas ar an nGaeilge agus an cumas sin a léiriú
 • An t-eolas agus an cumas dualgais an phoist atá i gceist a chur i gcrích
 • Oiriúnach ar bhonn carachtair
 • Oiriúnach ar gach bealach ábhartha eile do cheapachán don phost atá i gceist agus má éiríonn leo, ní cheapfar iad sa phost mura n-aontaíonn siad tabhairt faoi na dualgais atá ceangailte leis an bpost agus glacadh leis na coinníollacha faoina bhfeidhmítear na dualgais nó faoina bhféadfaí go bhfeidhmeodh na dualgais
 • Taithí ar obair i bhfoireann
 • Iomlán cumasach agus ar fáil chun tabhairt faoi na dualgais atá ceangailte leis an bpost, agus ábalta go hiomlán chun tabhairt faoi na dualgais sin


Inmhianaithe

 • Gnáth-Ardteistiméireacht nó a comhionann
 • Taithí ar sheomra poist nó mar dhuine poist
 • Scileanna ríomhaireachta go leibhéal ECDL
 • Scileanna agus taithí ar obair mar fháilteoirPróiseas Roghnúcháin

Beidh roghnú i gcomhair agallaimh bunaithe ar thaithí oibre agus scileanna sna réimsí seo a leanas:

 • Taithí roimhe seo mar oifigeach seirbhíse
 • Taithí i seomra poist nó mar fhear/bhean poist
 • Taithí ar obair foirne
 • Scileanna fáiltithe
 • Dualgais slándála
 • Taithí ar dhéileáil leis an bpobal
 • Ceadúnas iomlán, glan tiomána (inmhianaithe, ach níl sé riachtanach)
 • Líofacht i nGaeilge agus i mBéarla, idir labhartha agus scríofa.

Bheadh leibhéal maith ginearálta oideachais inmhianaithe.

 

Gearrliostú

Ag brath ar líon na n-iarratas, d ‘fhéadfadh go mbeadh gá iarrthóirí a chur ar ghearrliosta i gcomhair agallaimh.  Déanfar é seo ag tagairt do thaithí ábhartha agus do cháilíochtaí oideachasúla.   Mar sin, is ar mhaithe leat féin atá sé cuntas cruinn agus mionsonraithe a chur ar fáil de do cháilíochtaí agus do thaithí i d’iarratas.

 

Rúndacht

Caithfear go rúnda le gach iarratas faoi réir fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003.

Imréiteach Slándála

D’fhéadfaí go lorgófaí grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána maidir le daoine a mbeifear á meas i gcomhair ceapacháin. Beidh ar an iarratasóir foirm ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a chomhlánú agus a chur isteach má tharlaíonn sé go mbeifear á m(h)eas i gcomhair ceapacháin.  Cuirfear an fhoirm sin ar aghaidh chuig an nGarda Síochána i gcomhair seiceálacha slándala ar gach seoladh ag a raibh an t-iarratasóir ina c(h)ónaí in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann.

 

Eolas tábhachtach eile

Ní bheidh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta freagrach as costas ar bith a thabhóidh iarrthóirí agus iad ag cur isteach ar an bpost.

Ní féidir glacadh leis gur ionann duine a cheadú isteach ar chomórtas, nó cuireadh a thabhairt dó/di freastal ar agallamh, agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a bheith sásta go gcomhlíonann an té sin riachtanais an phoist nó nach bhfuil sé/sí dícháilithe ag an dlí ó shealbhú an phoist agus níl aon urrús leis go ndéanfar aon mhachnamh eile ar d’iarratas. Tá sé tábhachtach, mar sin, go dtuigeann tú go bhfuil an dualgas ort féin a chinntiú go gcomhlíonann tú na riachtanais cháilitheachta don chomórtas sula ndéanann tú freastal ar agallamh.  Mura gcomhlíonann tú na riachtanais riachtanacha iontrála seo, ach go ndéanann tú freastal ar an agallamh ar aon nós, beidh tú ag cur costas nach gá ort féin.

Sula molfar iarrthóir ar bith i gcomhair a c(h)eaptha sa phost, déanfaidh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cibé fiosrúchán is gá chun oiriúnacht an iarrthóra don phost a dheimhniú. Go dtí go mbeidh gach céim den phróiseas earcaíochta comhlíonta go hiomlán, ní féidir cinneadh críochnaitheach a dhéanamh ná ní féidir a mheas ná tátal a bhaint as go bhfuil a leithéid de chinneadh déanta.

Sa chás go ndiúltóidh an té a mholfar don phost glacadh leis an bpost, nó sa chás go bhfuil an post glactha aige/aici agus go scarfaidh sé/sí leis, nó má thagann post breise chun cinn, féadfaidh an RCOG, mar is rogha léi, duine eile a roghnú agus a mholadh i gcomhair ceapacháin de réir thorthaí an phróisis roghnúcháin seo.

Cearta na nIarrthóirí – Nósanna Imeachta um Athbhreithniú i ndáil leis an bPróiseas Roghnúcháin:

Breathnóidh an RCOG ar iarratais ar athbhreithnithe faoi réir fhorálacha na gcód cleachtais atá foilsithe ag an CCSP.  Tá na Cóid Chleachtais ar fáil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí.

http://www.cpsa.ie/

Sa chás go mbíonn iarrthóir míshásta le gníomh nó le cinneadh i ndáil le hiarratas, is féidir leis/léi athbhreithniú a lorg faoi Alt 7 den chód cleachtais.

 • Ní mór don iarrthóir a (h)ábhar imní i dtaca leis an bpróiseas a chur i scríbhinn i dtosach báire chuig an Oifigeach Pearsanra, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Ní mór gearán nó iarratas ar athbhreithniú a bheith déanta laistigh de 10 lá oibre ó fhógra a fháil i dtaca leis an gcéad chinneadh nó laistigh de 5 lá oibre ó thoradh na céime athbhreithnithe neamhfhoirmiúla, má bhaintear leas as sin.
 • É sin ráite, sa chás go mbaineann an cinneadh le céim eatramhach den phróiseas roghnúcháin, ní mór an t-iarratas ar athbhreithniú a bheith faighte laistigh de 4 lá oibre ó dháta an chinnidh nó laistigh de 2 lá oibre ó dháta faighte an chinnidh faoin bpróiseas neamhfhoirmiúil; ní mór d’iarrthóirí a roghnaíonn an próiseas neamhfhoirmiúil a úsáid ag an gcéim eatramhach é sin a dhéanamh laistigh de 2 lá oibre ó chur in iúl an chinnidh dóibh.
 • Agus an toradh á chur in iúl don iarrthóir, rud a dhéanfar trí mheán tuarascála scríofa, ní mór don chéad athbhreithnitheoir a lua go bhféadfaidh sé/sí athbhreithniú eile a lorg tríd an ábhar a atreorú chuig an Eadránaí Cinnidh agus nach mór iarratas chun a leithéid sin a dhéanamh a bheith déanta laistigh de 7 lá oibre ó dháta faighte thoradh an chéad athbhreithnithe.

Sa chás go gceapann iarrthóir gur sháraigh gné den phróiseas cód cleachtais an CCSP, féadfaidh sé/sí fiosrúchán a lorg ón CCSP faoi Alt 8 den chód.

 

CÁILITHEACHT CHUN IARRATAS A DHÉANAMH AGUS SRIANTA ÁIRITHE AR CHÁILITHEACHT

Srianta áirithe ar cháilitheacht chun dul san iomaíocht

Ní mór d’iarrthóirí a nótáil go bhfuil cáilitheacht chun cur isteach ar an gcomórtas oscailte do shaoránaigh Limistéár Eacnamaíochta na hEorpa (EEA).  Cuimsíonn an EEA Ballstáit an Aontais Eorpaigh, chomh maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin  agus an Iorua. Féadfaidh saoránaigh na hEilvéise iarratas a dhéanamh freisin faoi chomhaontuithe an AE.


Comhaontú Comhchoiteann: Íocaíochtaí Iomarcaíochta d’Fhostaithe sa tSeirbhís Phoiblí

Tugadh isteach Comhaontú Comhchoiteann i litir ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chuig Oifigigh Pearsanra ar an 28 Meitheamh 2012, le héifeacht ón 1 Meitheamh 2012.  Tháinig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus Coiste Seirbhísí Poiblí ICTU ar an gComhaontú Comhchoiteann i ndáil le hÍochtaíochtaí Iomarcaíochta ex-gratia do Sheirbhísigh Poiblí.  Is coinníoll den Chomhaontú Comhchoiteann nach mbeidh daoine a bhaineann leas as an gcomhaontú incháilithe chun go bhfostódh comhlacht seirbhíse poiblí (mar a shainmhínítear é sna hAchtanna um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2009-2011) ar bith iad sa tseirbhís phoiblí ar feadh tréimhse 2 bhliain ó chríoch na fostaíochta.  Beidh ar dhaoine a bhain leas as an scéim sin agus a n-éireoidh leo sa chomórtas seo a n-incháilitheacht (dul in éag na tréimhse neamh-incháilitheachta) a chruthú agus beidh cead le fáil ón Aire sula bhfostóidh comhlacht seirbhíse poiblí ar bith iad.


An Scéim Dhreasaithe do Luathscor (ISER)

Tá sé ina choinníoll den Scéim Dhreasaithe do Luathscor (ISER) mar atá leagtha amach i gCiorclán 12/09 na Roinne Airgeadais, nach bhfuil cead ag pinsinéirí faoin Scéim sin iarratas a dhéanamh ar phost eile san fhostaíocht chéanna nó san earnáil chéanna.  Mar sin, ní féidir le pinsinéirí faoin scéim sin cur isteach ar an bpost seo.

 

Ciorclán na Roinne Sláinte agus Leanaí (7/2010):

Thug Ciorclán 7/2010 na Roinne Sláinte, ón dáta 1 Samhain 2010, isteach an Scéim Spriocdhírithe um Luathscor Deonach (VER) agus na Scéimeanna Iomarcaíochtaí Deonacha (VRS).  Tá sé ina choinníoll den scéim VER nach mbeidh daoine a bhaineann leas as an scéim sin incháilithe d’athfhostaíocht san earnáil sláinte poiblí ná sa tseirbhís phoiblí go ginearálta ná i gcomhlacht atá á mhaoiniú go hiomlán nó i bpáirt ó chistí poiblí.  Tá feidhm leis an toirmeasc céanna maidir le hathfhostú faoin VRS, ach amháin go maireann an toirmeasc 7 mbliana.  Níl daoine a bhain leas as na scéimeanna sin incháilithe chun páirt a ghlacadh sa chomórtas seo

 

An Roinn Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil (Litir Chiorcláin LG(P) 06/2013)

Thug Litir Chiorcláin LG(P) 06/2013 de chuid na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil isteach Scéim Iomarcaíochta Deonaí d’Údaráis Áitiúla.  I gcomhréir le téarmaí an Chomhaontaithe Chomhchoitinn: Íocaíochtaí Iomarcaíochta do Sheirbhísigh Phoiblí ón 28 Meitheamh 2012 a bhfuil sonraí faoi thuas, is coinníoll sonrach den Scéim VER sin nach mbeadh daoine incháilithe d’athfhostú in aon fhoras seirbhíse poiblí [mar a shainmhínítear é sna hAchtanna um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2009-2011 agus san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012] ar feadh tréimhse de 2 bhliain ó dháta a n-imeachta faoin Scéim seo. Tá feidhm ag na coinníollacha seo freisin i gcás socrú/fostú ar bhonn conradh as seirbhís (bíodh sin mar chonraitheoir nó mar fhostaí de chonraitheoir).


Scor de bharr Drochshláinte

Nótáil, le do thoil, sa chás go bhfuil duine ar scor ón gcomhlacht Státseirbhíse/Seirbhíse Poiblí ar bhonn drochshláinte, d’fhéadfadh a p(h)insean ón bhfostaíocht sin a bheith faoi réir athbhreithnithe de réir na rialacha a bhaineann le scor de bharr drochshláinte laistigh de scéim phinsin na fostaíochta sin.

Dearbhú:

Iarrfar ar iarratasóirí a dhearbhú ar bhain siad leas roimhe seo as scéim dhreasaithe luathscoir sa tseirbhís phoiblí nó nár bhain.  Iarrfar ar iarratasóirí freisin dearbhú a thabhairt maidir le haon teidlíochtaí atá acu do shochar pinsin Seirbhíse Poiblí (in íocaíocht nó coinnithe) ó fhostaíocht ar bith eile sa tSeirbhís Phoiblí agus/nó sa chás go bhfuair siad íocaíocht in ionad i ndáil le seirbhís i bhfostaíocht ar bith sa tSeirbhís Phoiblí.


An Próiseas Iarratais

Ríomhphost: hr@chg.gov.ie  chun foirm iarratais a fháil.

Foirm Iarratais

Spriocdháta

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh sa phost roimh Déardaoin, 11 Iúil, 2018, chuig:

 

Comórtas d’Oifigeach Seirbhísí
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 DT30

 

Ní mór “Comórtas d’Oifigeach Seirbhísí 2018” a mharcáil go soiléir ar an gclúdach litreach.

NÍ GHLACFAR LE HIARRATAIS DHÉANACHA

 

 

 

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service