25/02/20

Príomhoifigeach (Caighdeánach) (le Gaeilge) – an Stiúrthóir, Oifig an Choimisinéara Teanga

Tá gairm bheatha lena mbaineann an-chuid ilchineálachta agus sásaimh le fáil sa Státseirbhís, agus téarmaí agus coinníollacha iomaíocha le fáil inti chomh maith. Tá iarratais á lorg ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó iarrthóirí ardchaighdeáin a bhfuil spéis acu i ngnóthaí poiblí, atá tiomanta don tseirbhís phoiblí agus a bhfuil ar a gcumas cur le treo straitéiseach na Státseirbhíse ar ardleibhéal. Beidh na hiarrthóirí lena bhfuilimid ag súil ina mbainisteoirí lán taithí, agus an iliomad fuinnimh, treallúis, mianaigh agus spreagtha acu, agus chomh maith leis sin beidh siad in ann a chruthú go bhfuil siad in ann cuspóirí a bhaint amach.

Bunaíodh Oifig an Choimisinéara Teanga agus sealbhóir na hoifige, an Coimisinéir Teanga, faoi alt 20 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Achta. Tá an Coimisinéir Teanga neamhspleách i gcomhlíonadh a (h)oibleagáidí faoin Acht. Is oifig reachtúil í Oifig an Choimisinéara Teanga. Mar thoradh ar fholúntais a bheith san oifig, tá sé beartaithe anois Príomhoifigeach a cheapadh le feidhmiú mar Stiúrthóir ar fhoireann tacaíochta an Choimisinéara Teanga.

Tá Oifig an Choimisinéara Teanga lonnaithe sa Spidéal, Contae na Gaillimhe.  Is í an Ghaeilge teanga oibre na hOifige seo. Tá tuilleadh eolais faoi Oifig an Choimisinéara Teanga le fáil ar láithreán gréasáin na hOifige – www.coimisineir.ie .

An Príomhoifigeach a cheapfar sa phost seo, feidhmeoidh sé/sí mar Stiúrthóir ar fhoireann an Choimisinéara Teanga. Timpeallacht oibre dhúshlánach a bheidh ann, lena n-áireofar idirchaidreamh a dhéanamh leis an gCoimisinéir Teanga agus leis an bhfoireann go léir san oifig. Ina theannta sin, déanfaidh an Príomhoifigeach idirchaidreamh le státseirbhísigh agus le fostaithe sinsearacha sa tseirbhís phoiblí i líon mór comhlachtaí poiblí, le pobal na Gaeilge taobh istigh agus taobh amuigh den Ghaeltacht, leis na meáin (idir Bhéarla agus Ghaeilge), le heagraíochtaí Gaeilge agus le hoifigí neamhspleácha comhchosúla in Éirinn agus thar lear.

Beidh ar iarratasóirí ar mian leo go ndéanfar iad a bhreithniú le haghaidh an cheapacháin seo a ndualgais a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. De bharr shinsearacht an róil agus an réimse beartais ina mbeidh an t-iarratasóir/na hiarratasóirí a n-éireoidh leo ag obair, ní bhreithneofar ach iarratasóirí a bhfuil sárleibhéal Gaeilge scríofa agus labhartha acu.

Ba cheart go mbeadh taithí mhór bhainistíochta ar leibhéal cuí ag iarratasóirí freisin, lena n-áirítear foirne a stiúradh agus acmhainní a bhainistiú, agus taithí acu ar roinnt de na réimsí seo a leanas nó orthu go léir: cur i bhfeidhm reachtaíochta; anailís agus bainistiú a dhéanamh ar thionscadail nó ar chláir; foirne agus buiséid a bhainistiú; soláthar poiblí; forbairt beartais; bainistiú straitéiseach; agus bainistiú athruithe.

Bain úsáid as na naisc thíos chun an Fhoirm Iarratais agus Leabhrán Eolais an Iarrthóra a fháil.

An Fhoirm Iarratais

Leabhrán Faisnéise d’Iarrthóirí

Bunófar painéal ón gcomórtas seo óna líonfar folúntais.

Dáta Deiridh: 19 Márta 2020

Twitter

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service